รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมุ่งสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สร้างโอกาสให้ประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่สร้างเงื่อนไขอันจะนำไปสู่...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty