หน้าหลัก  :  ข้อมูลพรรค  :  ข้อบังคับพรรค  
 
 
 
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

ส่วนที่ ๑
วินัยและจรรยาบรรณ


ข้อ ๑๙ สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค คำสั่งผู้ดำเนินงานพรรคที่สั่งการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และประกาศ ระเบียบ ของพรรคอย่างเคร่งครัด
(๓) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือ ข้อบังคับ
(๔) ไม่วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกัน หรือองค์กรบริหารของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
(๕) ไม่ปกปิดความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของพรรค
(๖) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีและเป็นที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผู้ที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ประพฤติตน และดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๙) ยึดมั่นใน เจตนารมณ์ อุดมการณ์ และแนวนโยบายของพรรค
(๑๐) รับผิดชอบต่อหน้าที่ในกิจการงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๑) แจ้งความจริง หรือรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่แจ้งในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิก
(๑๓) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งหัวหน้าพรรคเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
(๒) สอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับ
(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเป็นคราวๆ ตามความจำเป็นแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ส่วนที่ ๓
การกล่าวหาและการลงโทษสมาชิก

ข้อ ๒๑ การกล่าวหาสมาชิกคนใดว่ากระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการกระทำที่ผิดวินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณควรแก่การลงโทษ อาจทำได้โดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ลงลายมือชื่อทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๒๒ เมื่อมีการกล่าวหาสมาชิกตามข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเร็ว
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหา และการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกำหนด ทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาด้วย
ข้อ ๒๓ สมาชิกผู้ใดกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ต้องได้รับโทษตามความร้ายแรงของการกระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับ
(๔) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ
ในกรณีสมาชิกที่ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการกระทำนั้นอาจมีผลให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากความเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณส่งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคพิจารณา มติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากความเป็นสมาชิก ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติให้ลงคะแนนลับ

 
 
 


      สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500