หน้าแรก > หัวหน้าพรรค
  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

วัน เดือน ปีเกิด เกิดปี 15 กรกฎาคม 2485 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา
มัธยมศึกษา - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 13(2507)
ปริญญาโท - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (2513)
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 37
- ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการปกครอง หลักสูครโรงเรียนนักปกครองระดับ
รุ่นที่ 11
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการปกครอง สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น (ญี่ปุ่น)
- ประกาศนียบัตรการวางแผนและจัดรูปเมือง (สหรัฐอเมริกา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ชั้นสูงสุด
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ชั้นสูงสุด

ประสบการณ์สำคัญทางราชการ

ภาคราชการ
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อธิบดีกรมที่ดิน
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ประธานกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
- CHIEF INFORMATION OFFICE ของกระทรวงมหาดไทย

ภาครัฐวิสาหกิจ
- ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- ประธานกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประธานกรรมการการประปานครหลวง
- กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กรรมการสภาทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(AUDIT COMMITTEE)
ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาคเอกชน
- อุปนายกสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- ประธานวอลเลย์บอลชายหาด

ภาคองค์กรอิสระและสถาบันการศึกษา
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
- นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประธานกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคใต้ สงขลา
- นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการเมือง
- หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
- รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย

อื่นๆ
- กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข


ผลงานดีเด่น
- สอบเลื่อนชั้นโทเป็นชั้นเอกได้เป็นที่ 1 ทั่วประเทศ
- เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในโอกาส
ที่สถาบันฯ ครบรอบ 20 ปี
- นิสิตเก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 4 สมัย
- ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดตรัง ภายใต้นโยบาย “เอกชนนำราชการสนับสนุน”
ส่งผลให้หอการค้าจังหวัดได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ก 2 ครั้ง ในปี
2536 – 2537 และได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2538
อีกด้วย และที่สร้างความภูมิใจให้แก่ชาวหอการค้าจังหวัดตรังมากที่สุด คือ
รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ประเภทองค์กรเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไร) จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นหอการค้าแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
- ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้การสนับสนุน กรอ. จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2540

ประวัติการทำงาน
งานภาคราชการส่วนท้องถิ่น
- ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
- ปลัดเทศบาลเมืองอุดรธานี
- ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี
- ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

กิจกรรมอื่น ๆ
- ประธานแผนกเทนนิส ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
- สมาชิกราชกรีฑาสโมสร

ผลงานที่สำคัญ
- การปรับปรุงชุมชนแออัดเมืองบ้านโป่งเป็นศูนย์การค้าพาณิชย์
- ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามารับงานประจำบางอย่างของเทศบาล
- การปรับปรุงพื้นที่ริมทะเล จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรมเด็กและเยาวชนของเมืองหาดใหญ่ ได้รับรางวัลที่ 1 จาก มท.
- ปรับปรุงเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองหลักของภาคใต้
- เป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวนจนจับคนร้ายคดีฆ่า นางสาวภัสวรรา บนศาลากลาง
จังหวัดสงขลาได้
- สลายการชุมนุมประท้วงในจังหวัดสงขลา 6 ครั้ง
- พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดตรัง ทำให้จังหวัดตรังได้เกิดสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพื่อรับใช้ชาติในสาขาต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 3 คณะ คือ 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, 3. คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันโรคผิวหนังจังหวัดตรัง, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น
- จัดโครงการ มีมาตรการให้ผู้ขออนุญาตเปิดโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535 ปลูกต้นไม้ในโรงงานเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบโรงงาน เช่น กลิ่นเหม็น น้ำทิ้ง เสียง ฝุ่น ละออง ฯลฯ ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือชมเชยและแจ้งจังหวัดต่าง ๆ ว่าแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตรัง จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาได้ทางหนึ่ง จึงให้จังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการด้วยแล้ว
- ริเริ่ม จัดทำจดหมายเหตุหลักเมืองตรัง เพื่อเป็นหลักฐานและประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง สืบเนื่องจากจังหวัดตรังได้ดำเนินการบูรณะศาลหลักเมืองตรัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ
- เป็นผู้ริเริ่มขยายสนามบินจังหวัดตรังให้เครื่องบินขนาดใหญ่ โบอิ้ง 737 มาลงที่จังหวัดตรังได้ ซึ่งแต่เดิมมีเพียงเครื่องบินขนาดเล็ก ทำให้ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสาร
- ริเริ่มประสานงานและทำให้จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2539 ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2539 โดยใช้ชื่อว่า “พะยูนเกมส์”
- ได้ไปประกาศเชิญชวนประธานหอการค้าทั่วประเทศให้ไปประชุมที่จังหวัดตรังโดยแข่งขันกับจังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช และทำให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 40
- แก้ไขปัญหาและดำเนินการต่อเนื่องการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีปัญหามานานนับ 10 ปี จนแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2542
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว อะเมซิ่งนครศรีธรรมราช อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตลอดปี
- ส่งเสริมกิจกรรมหอการค้าจังหวัดได้รับรางวัลการจัดทำรายงานประเภทดีเยี่ยมระดับประเทศประจำปี 2542
- ออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยปรับปรุงโครงสร้างจากเดิม 22 กอง เป็น 9 สำนัก 10 กอง
- ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรมที่ดิน โดยกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเป็นตำแหน่งระดับ 9 ประเภทบริหารระดับสูง รวม 9 ตำแหน่ง
- ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานที่ดิน สาขา เพิ่ม 12 แห่ง และจัดตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก เพิ่ม 21 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน
- ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินของคู่สมรสและบุตรคนต่างด้าว เพื่อให้มีสิทธิในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน โดยลดระยะเวลาขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน การได้มา โดยทางมรดกและเรื่องการอายัดที่ดิน
- ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ กรมที่ดิน
- ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดแสดงนิทรรศการ “SHOW CASE” เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการปรับปรุงงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน ในการให้บริการในด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้านการรังวัดที่ดิน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการประเมินราคาที่ดิน
- บริหารงานจนทำให้การประปานครหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ประจำปี 2543 (Best Practices On Corporate Governance Award Contest 2000)
 
 

หัวหน้าพรรค
คณะกรรมการบริหาร
ส.ส.แบบสัดส่วน
ส.ส.เขต
 
สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ ๖๒๖ ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐