หน้าแรก > กรรมการบริหารพรรค
ข้อมูลสมาชิก
นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ประสบการณ์สำคัญทางราชการ
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการทำงาน

 

 

หัวหน้าพรรค
คณะกรรมการบริหาร
ส.ส.แบบสัดส่วน
ส.ส.เขต
 
สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ ๖๒๖ ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐