นโยบายสาธารณสุข

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ชัดเจน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้ง 3 ด้าน คือ สุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปัญญา (Intellectual Health) โดยจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและพอเพียงต่อภารกิจ รวมทั้งจัดให้มีการกระจายบุคลากรที่เหมาะสม ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และบทบาทในการส่งเสริมเวชศาสตร์เชิงป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ให้รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย อันเป็นการลดต้นทุนของการแก้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวของประเทศ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้รับบริการและขยายประเภทของการเจ็บป่วย ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย และคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย และให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานและให้ได้รับการรับรอง 
หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001