รู้จริงถึงเรื่องราว >> ดัชนีประชาธิปไตยของ The Economist Intelligence Unit ทั้งหมด 167 ประเทศ คะแนน 0-10 จาก 60 ตัวชีวัด

ดัชนีประชาธิปไตยของ The Economist Intelligence Unit ทั้งหมด 167 ประเทศ คะแนน 0-10 จาก 60 ตัวชีวัด

9 กุมภาพันธ์ 2561