จดหมายถึงพรรคเพื่อไทย

ร่วมวิพากษ์ร่างรัฐธรรมนูญฯ 2558
เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของประเทศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคน ในฐานะที่ปวงชนชาวไทยทุกคนมีส่วนในการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย จึงเป็นการสมควรที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อเนื้อหาและสาระสำคัญในร่างรัฐธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรัฐธรรมนูญได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อเสียงเรียกร้องและความต้องการของประชาชน และให้รัฐธรรมนูญที่จะออกใช้บังคับมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นเงื่อนไขหรือกับดักที่จะนำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งที่มากขึ้น หรือทำลายหลักการที่ดีของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ แม้เราจะไม่ได้มีส่วนแม้แต่น้อยในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ควรละเลยที่จะแสดงออกซึ่งสิทธิของพลเมืองต่อร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้ประชาชนสำหรับแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทยจึงเปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
ชื่อ - สกุล
จังหวัด รหัสไปรณีย์
อีเมล
พิมพ์ข้อความของคุณ
Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.            

Recent Message