นายธนิก มาสีพิทักษ์

- ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชือ
ข้อมูลทั่วไป
เว็บไซต์ : https://www.ptp.or.th
Twitter : https://www.ptp.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/pheuthaiparty/
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
อื่นๆ
<< ย้อนกลับ