ข้อแนะนำสำหรับสมาชิกพรรคเพื่อไทย

ข้อแนะนำสำหรับสมาชิกพรรคเพื่อไทย

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ได้กำหนดสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากกฎหมายพรรคการเมืองเดิมหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกพรรคการเมือง ต่อมาก็ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอีก จึงทำให้การดำเนินการของพรรคการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกพรรค และกิจกรรมอื่นๆ ของพรรคต้องเปลี่ยนแปลงไปอีก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้ง  ให้สมาชิกทุกท่านและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงเรื่องที่สมาชิกและพรรคจะต้องดำเนินการต่อไป

กอง บก. เว็บพรรคเพื่อไทย จึงขอสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สถานะของบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่เดิม

  เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560  ได้กำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิม ยังคงเป็นสมาชิกพรรคต่อไป เพียงแต่กำหนดให้พรรคต้องจัดให้สมาชิกเหล่านั้นชำระค่าบำรุงพรรคภายในเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่โดยผลของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้ว หากประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคต่อไปต้องดำเนินการดังนี้

  1.1 ต้องมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมือง

  1.2 ต้องแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ

  1.3 ต้องชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง

  ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 นั้น ต้องทำภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2561

  หากพ้นกำหนดเวลาข้างต้น หากสมาชิกพรรคคนใดไม่ทำหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรค ให้ถือว่าพ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองทันที

  สำหรับพรรคเพื่อไทย ได้อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกพรรคที่ต้องการยืนยันการเป็นสมาชิก โดยได้จัดทำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิก แบบรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกได้กรอกข้อมูลโดยไม่ยุ่งยากและสมาชิกก็ไม่ต้องไปขอหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้สมาชิกได้รับรองข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเท่านั้น พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วยอย่างละ 1 ชุด ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถขอรับได้ที่สำนักงานใหญ่ของพรรค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หรือที่ผู้แทนของพรรคที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่ของท่านก็ได้ เมื่อท่าน  ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถส่งหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกมาที่สำนักงานใหญ่  ของพรรค หรือผู้แทนของพรรคที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่ก็ได้ พร้อมกับค่าบำรุงพรรค

2. การเป็นสมาชิกพรรคตามกฎหมาย

  ตามกฎหมายพรรคการเมืองปี 2550 กฎหมายมิได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นสมาชิกต้องเสีย  ค่าบำรุงพรรค แต่ตามกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ต้องชำระค่าบำรุงพรรคด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสถานะการเป็นสมาชิกพรรคตามกฎหมาย ซึ่งค่าบำรุงพรรค  มี 2 ประเภท คือ ค่าบำรุงพรรคประเภทรายปี คือ ชำระปีละหนึ่งครั้ง จำนวน 100 บาท และค่าบำรุงพรรคประเภทตลอดชีพ ชำระครั้งเดียว 2,000 บาท

  ดังนั้น การเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคจึงเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำ ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่เดิม และผู้ที่จะสมัครสมาชิกพรรคใหม่

3. ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกและต้องการสมัครสมาชิกพรรคใหม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

  เนื่องจากขณะนี้ ยังติดข้อห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 ที่ห้ามพรรคดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการรับสมัครสมาชิกพรรคด้วย ดังนั้น ขณะนี้พรรคจึงยัง  ไม่สามารถเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคได้ โดยพรรคจะเริ่มรับสมัครสมาชิกพรรคได้ต่อเมื่อมีการยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 แล้ว เมื่อถึงเวลาดังกล่าวพรรคจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปทางเว็บไซต์ของพรรคอีกครั้ง

  อย่างไรก็ดีท่านที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกพรรค สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้ามของท่านได้ โดยอาจตรวจสอบจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ท่านสามารถดาวน์โหลดดูได้ท้ายคอลัมน์ หรืออาจขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่ของพรรค หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากพรรคในเขตพื้นที่ต่างๆ ก็ได้

4. บทบาทของสมาชิกพรรคตามกฎหมาย

  สมาชิกมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหลายเรื่อง เช่น

-  การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคในบางเรื่อง

-  การเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค

-  การคัดเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค

-  การเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

-  การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

-  ฯลฯ เป็นต้น

  เมื่อสมาชิกพรรคมีบทบาทสำคัญข้างต้น การยืนยันการเป็นสมาชิกพรรค หรือการสมัครสมาชิกพรรค ท่านต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองให้ครบถ้วน ถูกต้อง  เพื่อมิให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาภายหลัง

5. สิ่งที่พรรคจะต้องทำตามเงื่อนไขของกฎหมาย

  กฎหมายพรรคการเมืองได้กำหนดให้พรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมจะต้องปฏิบัติหลายเรื่อง และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น

  5.1 จัดให้มีทุนประเดิมจำนวน 1.0 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  5.2 จัดให้สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามชำระค่าบำรุงพรรคให้ได้จำนวน ดังนี้

  (1) ไม่น้อยกว่า 500 คน สำหรับปี 2561 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  (2) ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  (3) ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายในสี่ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  หากพ้นกำหนดเวลาสี่ปีแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ใดมิได้ชำระค่าบำรุงพรรค กฎหมายกำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง คือ ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั่นเอง

  5.3 จัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค จัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบาย เลือกกรรมการบริหารพรรค จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง  ประจำจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558

  จึงเห็นว่ากฎหมายพรรคการเมืองได้กำหนดให้สมาชิกพรรคและพรรคต้องปฏิบัติ  ที่เข้มงวด หากพรรคไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะมีผลต่อการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและสถานะของพรรค พรรคเพื่อไทยจึงขอความร่วมมือสมาชิกพรรคที่ต้องการยืนยันการเป็นสมาชิก  ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามมายังพรรคได้

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยhttps://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20170406212658.pdf

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (พ.ร.ป.พรรคการเมือง)https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171031151304.pdf

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยพรรคการเมืองhttps://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171130144940.pdf

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171201071457.pdf

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองhttps://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171227140959.pdf