"ยึดมั่นกติกา รักษาประชาธิปไตย"

เครื่องหมายพรรค

ชื่อพรรคการเมืองนี้ เขียนเป็นภาษาไทยว่า “พรรคเพื่อไทย”
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHEU THAI PARTY”
ใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาไทยว่า “พท.” และใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “PT.”

คำอธิบายความหมาย ชื่อและภาพเครื่องหมายพรรค

ชื่อพรรคเพื่อไทย หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณ์ของอักษรไทยสีน้ำเงิน “พท” มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร และมีอักษรไทยสีน้ำเงิน

คำว่า “พรรคเพื่อไทย”อยู่ด้านหลัง มีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ ดังนี้

ตัวอักษรไทย “พท” (สีน้ำเงิน มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร) หมายความว่า การรู้รัก สามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนชาติไทยโดยตามรอยพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวอักษรไทย “พรรคเพื่อไทย” (สีน้ำเงิน) หมายความว่าความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป