"ยึดมั่นกติกา รักษาประชาธิปไตย"

คำประกาศเจตนารมณ์

  1. พรรคเพื่อไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมีนโยบายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. พรรคเพื่อไทย จะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และไม่เลือกว่าประชาชนนั้นจะอยู่ในองค์กรใด เว้นแต่บุคคล หรือองค์กรนั้นๆ เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. พรรคเพื่อไทย จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นหลัก
  4. พรรคเพื่อไทย จะคงไว้และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับประชาชนทุกประเทศทั่วโลก โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด
  5. พรรคเพื่อไทย จะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมเสียสละและรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยความเสมอภาค
  6. พรรคเพื่อไทย จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างถ่องแท้
  7. พรรคเพื่อไทย จะส่งเสริมการสร้างระบบพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของปวงชนชาวไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมิให้มีการผูกขาดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง