"ยึดมั่นกติกา รักษาประชาธิปไตย"

ข้อบังคับพรรค

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 4 ชื่อพรรคการเมืองนี้ เขียนเป็นภาษาไทยว่า “พรรคเพื่อไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHEU THAI PARTY” ใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาไทยว่า “พท.” และใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “PT.”

ข้อ 5 ภาพเครื่องหมายพรรคมี ดังนี้

1. คำอธิบายความหมาย ชื่อและภาพเครื่องหมายพรรค

ชื่อพรรคเพื่อไทย หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณ์ของอักษรไทยสีน้ำเงิน  “พท”  มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร และมีอักษรไทยสีน้ำเงิน คำว่า “พรรคเพื่อไทย”อยู่ด้านหลัง

มีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ ดังนี้

ตัวอักษรไทย “พท” (สีน้ำเงิน มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร) หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนชาติไทย  โดยตามรอยพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวอักษรไทย “พรรคเพื่อไทย” (สีน้ำเงิน) หมายความว่า ความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญ รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป 

ตรายางเครื่องหมายสำหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเป็นเครื่องหมายย่อในลักษณะเดียวกันกับข้างต้น หากแต่ใช้สีเดียวกัน

ข้อ 6 สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย

ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อ 7 สาขาพรรคที่พรรคจัดตั้งขึ้น ให้ใช้ชื่อพรรคประกอบกับชื่อท้องที่ที่สาขาพรรคนั้นตั้งอยู่ เป็นชื่อ สาขาพรรค (พรรคเพื่อไทย สาขา........)

ข้อ 8 เจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรค คือ

  1. 1พรรคเพื่อไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมีนโยบายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. 2พรรคเพื่อไทย จะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยไม่จำกัด เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และไม่เลือกว่าประชาชนนั้นจะอยู่ในองค์กรใด เว้นแต่บุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นปฏิปักษ์ ต่อความ มั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. 3พรรคเพื่อไทย จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและ ประเทศชาติเป็นหลัก พรรคเพื่อไทย จะคงไว้และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับประชาชนทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด
  4. 4พรรคเพื่อไทย จะคงไว้และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับประชาชนทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด
  5. 5พรรคเพื่อไทย จะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า และทุกสาขาอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการเสียสละและมีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง ด้วยความเสมอภาค
  6. 6พรรคเพื่อไทย จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างถ่องแท้
  7. 7พรรคเพื่อไทย จะส่งเสริมการสร้างระบบพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของปวงชนชาวไทย มิให้มีการผูกขาดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข