"ยึดมั่นกติกา รักษาประชาธิปไตย"

จุดยืนของพรรค

  1. พรรคเพื่อไทย  เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
  2. พรรคเพื่อไทย  จะปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  3. พรรคเพื่อไทย  จะทำหน้าที่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้ให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เคารพการตัดสินใจของประชาชน
  4. พรรคเพื่อไทย  จะยึดมั่นในนิติรัฐ หลักนิติธรรม ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
  5. พรรคเพื่อไทย  จะต่อสู้เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอหน้ากัน
  6. พรรคเพื่อไทย  จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีที่เป็นธรรมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักชัย ทั้งนี้โดยตระหนักว่าประชาชนชาวชนบท หรือคนรากหญ้าที่สมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังขาดความเข้มแข็งทางด้านทุน ข่าวสาร การศึกษาและเทคโนโลยี
  7. พรรคเพื่อไทย  จะยึดมั่นเอาความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด  โดยมุ่งขจัดความยากจนโดยใช้หลักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน เป็นธงนำในการทำงาน
  8. พรรคเพื่อไทย  จะทำให้คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
  9. พรรคเพื่อไทย  จะใช้ระบบเศรษฐกิจสองแนวทางขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือ การส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออกที่แข่งขันได้ ดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากหญ้า หรือเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็ง  เพื่อเป็นฐานอันมั่นคงของระบบ เศรษฐกิจในองค์รวม