นโยบายหลัก

ประเทศไทยของเราในวันนี้ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ดังที่ปรากฏอยู่นั้น ไม่ว่า จะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมหรือสิ่ง แวดล้อม ทำให้ ประเทศไม่พัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเป็น ดังนั้นในวันนี้ประเทศไทยของเราต้องได้รับ การฟื้นฟูดูแลอย่าง ทุ่มเทเอาใจใส่ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน โดยการเร่งปฏิรูป ในทุกด้าน ด้วยแนวคิด และนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแห่งความเป็นจริง ด้วยความรอบรู้ และด้วยสติปัญญา ที่มีความ เข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริง พรรคเพื่อไทยจึงรับอาสาพี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคน เข้ามาแก้ไขวิกฤต การณ์ และฟื้นฟูประเทศ ด้วยแนวนโยบายของพรรคที่เน้นความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ ...

แสดงทั้งหมด

ประเทศไทยของเราในวันนี้ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ดังที่ปรากฏอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศไม่พัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเป็น ดังนั้นในวันนี้ประเทศไทยของเรา ต้องได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างทุ่มเทเอาใจใส่ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน โดยการเร่งปฏิรูปในทุกด้าน ด้วยแนวคิดและนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแห่งความเป็นจริง ด้วยความรอบรู้ และด้วยสติปัญญา ที่มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริง พรรคเพื่อไทยจึงรับอาสาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์ และฟื้นฟูประเทศ ด้วยแนวนโยบายของพรรคที่เน้นความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ แนวคิดใหม่ ปรับแนวคิดใหม่ทั้งในด้านเป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาประเทศ เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ โดยใช้สติปัญญาและความรู้ที่สั่งสมมายาวนานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับวิสัยทัศน์ที่มองโลกจากความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกส่วนในสังคม ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนการบริหาร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการทำงานของภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ จากการควบคุมมาเป็นการสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนในด้านบริการสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นการส่วนรวม เน้นการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ปฏิรูปภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต ทั้งในส่วนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชยกรรม และการให้บริการ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐาน ที่จะแข่งขันในกรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งในส่วนต่างๆ โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง

ฟื้นฟูสังคม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีจุดยืนทางความคิดเป็นของตนเอง และสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้ เพื่อให้ก่อประโยชน์กับสังคมไทยทุกด้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนามนุษย์ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยผ่านกลไกของการปฏิรูปปรัชญาการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ภาษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ การกระจายอำนาจการปกครอง การมีสิทธิมีเสียงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการกำหนดวิถีชีวิตและกระบวนการสร้างความผาสุกของตนเอง

สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มของสังคม ใช้จุดเด่นจากลักษณะสังคมทั้งสามประเภท ที่เป็นแนวโน้มของโลกทั้งสังคมเกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข้อมูลข่าวสาร มาผนึกกันอย่างกลมกลืน เพื่อก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทย

พรรคเพื่อไทยจะใช้แนวคิดดังที่กล่าวมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินนโยบาย ภายใต้กรอบภูมิปัญญาที่สั่งสมมาในประวัติศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูและปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นประชารัฐที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อย่างแท้จริง

ซ่อน

นโยบายการเมือง

นโยบายทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้น มุ่งเน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันชาติ ทำนุบำรุงเสริมสร้างสถาบันศาสนา และรักษาไว้ซึ่งการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกย่างก้าวแห่งการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคจักธำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของบูรณภาพแห่งอาณาเขตอันเป็นราชอาณาจักรไทย และความเป็นเอกราชทั้งหมดทั้งปวงของประเทศอธิปไตยแห่งความเป็นชาติไทย เพื่อให้เกิดความเจริญแก่ชาติบ้านเมือง และความสมบูรณ์พูนสุขอันจะเกิดมี เกิดเป็น แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน

พรรคเพื่อไทยจักวางรากฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดแก่สังคมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาองค์ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้เข้าใจในหมู่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยยึดมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในชาติ

พรรคเพื่อไทยจักวางรากฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดแก่สังคมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาองค์ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้เข้าใจในหมู่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยยึดมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในชาติ

นโยบายบริหาร

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารที่สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสาธารณชน

การพัฒนระบบราชการ เป็นนโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบราชการต่อเนื่องจากการปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุม มาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการสมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครอง มาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วย ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทำให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสร้างที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้ เน้นการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยให้งานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด

พรรคมุ่งให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดถือกฎระเบียบจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีความหวงแหนทรัพย์สินสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ขยันอดทน มีขวัญกำลังใจ และมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เน้นการจัดจ้าง โดยการทำสัญญาที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ

นโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร พรรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องมีการกระจายอำนาจทางการคลังให้กับท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่น การแสวงหารายได้และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น

นโยบายกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารที่สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสาธารณชน การพัฒนระบบราชการ เป็นนโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบราชการต่อเนื่องจากการปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุม มาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการสมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครอง มาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วย ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทำให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสร้างที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้ เน้นการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยให้งานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด

พรรคมุ่งให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดถือกฎระเบียบจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีความหวงแหนทรัพย์สินสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ขยันอดทน มีขวัญกำลังใจ และมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เน้นการจัดจ้าง โดยการทำสัญญาที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ

นโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร พรรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องมีการกระจายอำนาจทางการคลังให้กับท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่น การแสวงหารายได้และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น

นโยบายพลังงาน

พรรคเพื่อไทยได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์น้ำมัน อันเป็นภาวะการณ์ที่กำลังการผลิตน้ำมันของโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโลกเราในเวลานี้ไม่อาจอยู่ในสถานะที่จะพึ่งพาน้ำมันเป็นแหล่งให้พลังงานหลักในระยะยาวอีกต่อไป ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้ารวมถึงประเทศไทย พรรคจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยควรเตรียมนโยบายการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อเป็นการทดแทนน้ำมัน

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาพลังงานของพรรคเพื่อไทย ได้มีการกำหนดเป้าหมายหลัก คือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พรรคยังเล็งเห็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นการปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางด้านเชื้อเพลิงและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค พรรคมีแนวทางในการวางโครงสร้างระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาการบริหารด้านคุณภาพ ระบบวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบวิธีปฏิบัติงาน และระบบบริหารบุคคล

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาหลัก ที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวไทยทุกคน โดยที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเรื้อรัง จากอดีตสู่ปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต สังคมไทยส่วนใหญ่ยังมิได้ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า แท้จริงแล้วต้นเหตุของปัญหาเริ่มจากมนุษย์ทุกคน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องคือการแบ่งแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งระดับต้นเหตุและปลายเหตุ

พรรคจะส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส่งเสริมเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้ โดยการจัดการการปลูกป่าถาวรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นทำจากภาครัฐและขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันของชุมชนและพื้นที่ป่าไม้เป็นไปโดยถูกต้อง มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในปัญหาภาวะโลกร้อน ผลกระทบ และวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการร่วมมือในการดำเนินการกับนานาประเทศเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อน

ปฏิรูปการจัดการปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และต้องแก้ปัญหาทุกปี ให้เป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนและถาวร และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยส่งเสริมหน่วยงานที่บริหารระบบการจัดการทรัพยากรน้ำรับเป็นผู้ดำเนินงาน จัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ก๊าซ NGV ไบโอดีเซล พร้อมทั้งรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้น้ำมัน มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชผลการเกษตรในกลุ่มพลังงาน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง หรือสบู่ดำ ส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

นโยบายเกษตร

เกษตรกรรมเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นภาคเศรษฐกิจมูลฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจรากหญ้า เกษตรกรรมยังเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมและมรดกอันมีคุณค่าที่ตกทอดกันมาของชาวไทยแต่โบราณ

พรรคมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาคุณค่าและสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรกรรมด้วยการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตจากเดิม ไปสู่เกษตรกรรมที่ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการอุปโภคและบริโภค พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน การปรับพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับประเภทของพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อย การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างรากฐานของระบบเกษตรกรรม อันเป็นภาคการผลิตพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้แข็งแกร่งมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก ด้วยแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความมั่งคงของเหล่าพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายการศึกษา

การพัฒนาการศึกษาของประชาชนไทย คือ หัวใจของทางออกในทุกปัญหาของการพัฒนาประเทศ พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นว่าการศึกษา คือ หัวใจสำคัญของทุกองคาพยพแห่งการพัฒนาในทุกภาคส่วน การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาสู่สังคมไทย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ระบบการศึกษาไทย มีคุณภาพและความมั่นคงยั่งยืน เป็นโครงสร้างหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เช่น Video Conference, One-Laptop-per Child, Course Ware ฯลฯ เน้นการให้ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนต่อ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีแต่ความรู้เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ยังเน้นการเสริมสร้างวินัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่วินัยแห่งปัญญาต่อยอดถึงการใช้ปัญญา มาพัฒนาสู่ความคิดที่สร้างสรรค์ นำพาความเจริญก้าวหน้าสู่สังคมไทย มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจให้ถึงหลักเกณฑ์แก่นแท้ของปรัชญาทางการศึกษา คือ การเรียนรู้และการศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกที่ในทุกวินาทีของชีวิต

พรรคเพื่อไทยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางการศึกษา โดยการเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีความเท่าเทียมกันของโอกาส ที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาต่างๆ ของประเทศให้ได้มีมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษา ให้กระจายสู่บุคลากรของชาติในทุกภาคส่วน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย โดยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านแห่งองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงวิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อใหัระบบการศึกษาของไทย สามารถก้าวนำสู่ประชาชนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งเหตุและผล สังคมแห่งความรู้เท่าทันสถานการณ์ และที่สุดนั้นเพื่อประชาชนชาวไทยจะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันพลวัตแห่งสถานการณ์ที่ทันท่วงที

นโยบายวัฒนธรรมและความนิยมในความเป็นชาติ

พรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้เยาวชนไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาติไทยมาแต่อดีตกาล พรรคมีนโยบายดำเนินการโครงการวัฒนธรรมนำไทย เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยมีความภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เกิดความรู้สึกของความนิยมในชาติ รักชาติ ไม่ใช่คลั่งชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย แต่เข้าใจโลกและความเชื่อมโยงของโลก รวมทั้งพลวัตรที่เกิดอย่างรวดเร็ว เมื่อวัฒนธรรมอันดีงามและค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้องเหล่านี้ ถูกปลูกฝังลงในจิตสำนึกของปวงชนชาวไทยทุกคน ความสามัคคี ความสมัครสมาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความรักในความเป็นชาติไทยที่มีอยู่ในจิตสำนึกของประชาชนคนไทยทุกคน จะส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชาติไปสู่ความทัดเทียมและความเป็นผู้นำในเหล่าอารยะประเทศ

นโยบายสาธารณสุข

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ชัดเจน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้ง 3 ด้าน คือ สุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปัญญา (Intellectual Health) โดยจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและพอเพียงต่อภารกิจ รวมทั้งจัดให้มีการกระจายบุคลากรที่เหมาะสม ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และบทบาทในการส่งเสริมเวชศาสตร์เชิงป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ให้รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย อันเป็นการลดต้นทุนของการแก้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวของประเทศ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้รับบริการและขยายประเภทของการเจ็บป่วย ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย และคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย และให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานและให้ได้รับการรับรอง

นโยบายด้านแรงงานการสร้างงานและสวัสดิการสังคม

พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงปัญหาแรงงานและการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน อันเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ พรรคมีนโยบายการสร้างตำแหน่งงาน โดยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนการสนับสนุนการส่งออกให้เป็นการขยายฐานผลิต เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตในธุรกิจและฐานการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นแกนในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับระบบและเป็นกลไกสำคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตออกสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายเร่งส่งเสริมการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพสำหรับแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ ฝีมือ และคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ในภาคการจ้างของแรงงานฝีมือ เป็นยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานภายในประเทศ และพรรคมีนโยบายในการส่งเสริมแรงงานที่มีทักษะฝีมือเหล่านี้ออกไปสู่ภาคบริการต่างๆ ภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยสู่ตลาดแรงงานโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการนำเข้าเม็ดเงินจากภายนอกสู่ภายในประเทศ

พรรคจะผลักดันให้เกิดระบบสวัสดิการสังคม ที่ครอบคลุมและยุติธรรมแก่ผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมให้แก่ภาครัฐในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนเร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสวัสดิการสังคม และแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมประเภทต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว รวมถึงพรรคมีแนวทางเสริมสร้างระบบประกันการว่างงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้เกิดความเป็นธรรม

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยการใช้ระบบบริหารงานทะเบียนและลดขั้นตอนความยุ่งยากของการขออนุญาตของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจัดระเบียบและขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านแรงงาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่แรงงานในทุกประเภท เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด

นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พรรคเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อชีวิตประจำวันระดับชาวบ้าน วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพทำกิน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จนถึงวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า จึงจำเป็นต้องมีนโยบายเร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการวิจัยและพัฒนา อาทิเช่น ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมดิเทค ออโตเมชั่นเทคโนโลยี และนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับการถ่ายทอดทักษะ รวมไปถึงการให้การคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่นต่างๆ อย่างเป็นธรรมและสมดุล

ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์อย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการของการแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ที่กำหนดให้ผู้ใดก่อความเสียหายเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมิให้เกิดมลพิษอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กร พัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมกับรัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษร่วมกัน ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ ให้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการพึ่งพา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น

นโยบายการต่างประเทศ

พรรคมุ่งเน้นนโยบายการต่างประเทศที่เป็นมิตรกับนานาประเทศ มุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการดำเนินงานด้านการเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อมั่นของนานาประเทศ ยึดมั่นต่อพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือต่างๆ ซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี สนับสนุนการแก้ปัญหาประชาคมโลกด้วยวิธีการสันติ รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างกัน สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสูงสุดเป็นสำคัญ

ประเทศไทยต้องมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันทุกประเทศมีความเกี่ยวพันกันทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งไปด้วย และจะต้องเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้การยอมรับจึงจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น การพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความเป็นสากลหรือเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นกัน

พรรคจะดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก โดยการส่งเสริมการขยายสัมพันธไมตรี และความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสริมสร้างมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้า สนับสนุนและส่งเสริมกรอบความร่วมมือ (ACMECS) อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับภูมิภาค ส่งเสริมให้คนไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกและองค์กรต่างๆ ระดับโลก ขยายความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน (NEDA)

นโยบายการพัฒนาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทรัพยากรมนุษย์ คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ต้องเริ่มจากการพัฒนารากฐานทางอารมณ์และสติปัญญาให้เข้าใจในเหตุและผล ตลอดจนความสำคัญของการศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อปรับให้คนในสังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาและเหตุผล เน้นระบบการฝึกอบรม Training ในระดับหมู่บ้านและชุมชน Training ให้ผู้ใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มความชำนาญ เพิ่มโอกาสและรายได้ที่มากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ตลอดจนส่งเสริมการ Training ในระดับอาชีพและขั้นสูง

เมื่อชาวไทยมีมาตรฐานของสังคมอุดมปัญญา ที่พัฒนาคนจากภาคส่วนของอารมณ์ กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ดี ถูกต้องและทันสมัย จะนำไปสู่การประมวลทางความคิด ให้เกิดการพัฒนาในด้านสติปัญญาให้ยอมรับในความมีเหตุและมีผล เมื่อนั้นสังคมไทยจะมีความมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการมีเหตุมีผลของคนในสังคม อันเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุด ที่จะก่อให้เกิดการเคารพสิทธิของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาจากรากฐานทางปัญญา จะนำมาสู่การพัฒนารากฐานของการอยู่ร่วมกันของบุคคล นับจากความเป็นครอบครัวสู่ความเป็นชาติ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในสิทธิของกันและกัน จะนำพาความสงบสุขมาสู่สังคมไทย เพื่อให้ชาวไทยทุกคนมีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนคนไทย มีความอบอุ่น ความเอื้ออาทรและเกื้อกูลเกี่ยวพันกันในสังคมไทย จากความเป็นตัวตนสู่คนรอบข้าง จากคนรอบข้างสู่ความเป็นครอบครัว จากความเป็นครอบครัวสู่ชุมชน จากความเป็นชุมชนสู่ความเป็นท้องถิ่น จากความเป็นท้องถิ่นสู่ภูมิภาค จากความเป็นภูมิภาคสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นชาติ ความสุขสงบและสันติภาพจะกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง

นโยบายคมนาคม

การคมนาคมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ การคมนาคมขนส่งสินค้า หรือผู้คน จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย และจะต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะส่วนที่จะช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

พรรคจะดำเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางให้สะดวกและทั่วถึงแก่ทุกพื้นที่ ปรับปรุงระบบคมนาคมเดิมและสร้างระบบคมนาคมใหม่ เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ การดำเนินนโยบายโครงการระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ และให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นการเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้า และรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

ดำเนินนโยบายการจัดสร้างรถไฟฟ้า ให้ครบทุกเส้นทางครบทั้งระบบโดยเร็วที่สุด การคมนาคมขนส่งทุกระบบต้องเชื่อมถึงกันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางบก น้ำ หรือทางอากาศ พัฒนาสนามบินหลัก และสนามบินย่อยในแต่ละภูมิภาค ให้สามารถรองรับระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งสินค้าและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมติดต่อของภูมิภาค ตลอดจนดำเนินการพัฒนาศักยภาพการขนส่งระหว่างภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างระบบคลังสินค้าประเภทต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยระบบลอจิสติกส์จะถูกปรับโครงสร้างทั้งหมดให้เป็น Multi Model Transportation เชื่อมเป็นโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสินค้า