“รัฐธรรมนูญต้องเป็นกลาง ต้องหาบุคคลที่มาจากประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม...

11 พฤศจิกายน 2562